an English love

Moving forward, Going forward

Filed under: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน, ภาษาอังกฤษในสำนักงาน | Tags: go forward, Going forward, move forward, Moving forward | September 20th, 2014
Post

คำว่า Moving forward และ Going forward ในฐานะ adverb มีการใช้กันบ่อยมากโดยเฉพาะในธุรกิจ ใช้ต่อท้ายประโยค หมายถึง “ต่อไปในอนาคต” เช่น บริษัทจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไปในอนาคต โดยไม่บอกเวลาแน่นอน

Our company expects to make a profit on the new product moving forward.
บริษัทของเราคาดว่าจะได้กำไรจากผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไปในอนาคต

We don’t expect any layoffs going forward.
เราไม่คาดการณ์ว่าจะมีการเลย์ออฟพนักงานในอนาคต (คือไม่น่าจะมีการเลย์ออฟพนักงานในอนาคต)

Going forward, I will take a more aggressive approach in order to improve our sales performance.
ต่อไปในอนาคต ฉันจะใช้วิธีการเชิงรุกมากขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขายของเรา

Moving forward, we’ll do it this way.
ต่อไปในอนาคต ฉันจะทำสิ่งนั้นในแบบนี้

 

Move forward / Go forward เมื่อเป็น verb หมายถึง เคลื่อนไปข้างหน้า พัฒนาขึ้น

As Durant steps back, U.S. team is moving forward.
ในขณะที่ Durants ถอนตัวออกไป ทีมสหรัฐฯ ก็จะก้าวไปข้างหน้าต่อไป

Kick with your legs straight to go forward.
เตะขาตรงๆ เพื่อเคลื่อนไปข้างหน้า (ครูบอกตอนเรียนว่ายน้ำ)

If you’re not moving forward, you could be pushed back.
ถ้าคุณไม่เคลื่อนไปข้างหน้า (พัฒนา) คุณก็อาจถูกดันไปอยู่ข้างหลังได้

 

=================================================

เมื่อเราเห็นคนที่ประสบเหตุที่ไม่คาดฝัน เช่น อุบัติเหตุ การโดนทำร้าย การเป็นโรคร้ายแรง ฯลฯ ก็มักบอกกันว่า เป็นวิบากกรรมของคนๆ นั้น แท้จริงแล้ว ทราบไหมว่า ทุกขณะที่ตาเห็น หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายรู้กระทบสัมผัส นั่นคือวิบากกรรมทั้งหมด และเป็นความจริงที่ไม่สามารถทราบได้เลยถ้าปราศจากพระปัญญาตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ขอเชิญทุกท่านไปร่วมฟังความจริงเกี่ยวกับชีวิตซึ่งเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มูลนิธิศึกษาและเผยแแพร่พระพุทธศาสนา นำโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะอาจารย์วิทยากรค่ะ แล้วท่านจะทราบว่า ในชาตินี้เราควรทำอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการเติบโตทางการเรียน หน้าที่การงาน หรือความสำเร็จส่วนบุคคล

ดูรายละเอียดที่บ้านธัมมะ

Number of View :12075