an English love

การใช้ Compare to/Compare with

Filed under: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | Tags: Compare with, การใช้ Compare to | March 2nd, 2013
Post

To compare to ใช้กับการเปรียบเทียบสองสิ่งที่ผู้พูดมองว่าอยู่ต่างพวกหรือเป็นคนละประเภทกัน เพียงแต่หยิบยกคุณสมบัติบางอย่างมาเปรียบเทียบกันเท่านั้น หรือเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่เหมือนกันสองสิ่งว่าคล้ายกัน

To compare with ใช้กับการเปรียบเทียบสองสิ่งที่ผู้พูดมองว่าเป็นประเภทเดียวกัน เปรียบเทียบกันได้ตรงๆ

Compared to dogs, cats are independent.

เมื่อเปรียบเทียบกับสุนัข แมวเป็นสัตว์ที่อยู่ด้วยตัวเองได้ (ไม่ต้องพึ่งพาคน)

ผู้พูดมองว่าสุนัขกับแมวเป็นสัตว์คนละชนิดกัน แต่ต้องการเปรียบเทียบคุณสมบัติบางอย่างจึงใช้ compare to ประโยคนี้เขียนได้อีกอย่างว่า Cats are independent compared to dogs. compare เติม ed เนื่องจาก cats เป็นสิ่งที่ “ถูก” เปรียบเทียบ อาจมองว่าเป็นการย่อมาจาก Cats are more independent <when they are> compared to dogs.

He compared the world to a stage.

เขาเปรียบเทียบโลกว่าเหมือนกับเวทีละคร

โลกเป็นคนละอย่างกับเวทีละคร แต่เขาเปรียบเทียบว่าคล้ายกัน จึงใช้ compare to

Forrest Gumps compared life to a box of chocolates because we never knew what we were going to get.
ฟอร์เรสท์ กัมพ์เปรียบเทียบชีวิตว่าเหมือนกับกล่องช็อกโกแลต เพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะหยิบได้ช็อกโกแลตแบบไหน

เปรียบเทียบความไม่แน่นอนของชีวิตว่าเหมือนกับการหยิบช็อกโกแลตออกจากกล่องช็อกโกแลตที่มีหลายๆ รส ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะหยิบได้รสอะไร ชีวิตกับกล่องช็อกโกแลตเป็นของคนละอย่างกัน แต่เปรียบเทียบว่าคล้ายกัน จึงใช้ compare to

90% of men have successfully completed high-school compared with 83% of women.

90% ของผู้ชายเรียนจบชั้นมัธยมปลายเมื่อเทียบกับ 83% ของผูหญิง

เปรียบเทียบสองสิ่งที่เป็นเรื่องเดียวกันคือการจบชั้นมัธยมของทั้งสองเพศ จึงใช้ compare with   compare เติม ed เนื่องจากเหตุผลเดียวกับตัวอย่างแรก

He compared iPhone 5 with other smartphones to decide what he will buy.
เขาเปรียบเทียบ iPhone 5 กับสมาร์ทโฟนอื่นๆ เพื่อตัดสินใจว่าจะซื้ออะไร

เปรียบเทียบสมาร์ทโฟนหลายๆ ยี่ห้อซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนเหมือนกันแต่ต่างยี่ห้อกันจึงใช้ compare with

Number of View :36657