an English love

Confirm safe receipt of this email

Filed under: ภาษาอังกฤษในสำนักงาน | Tags: confirm receipt, confirm safe receipt, , return receipt, safe receipt | February 25th, 2011
Post


Emailเวลาที่เราเขียนเมลโต้ตอบเกี่ยวกับงานที่ Office นั้น บางระบบให้สิทธิ์เจ้าของ Mail box เลือกในการส่งเมลแจ้งกลับโดยอัตโนมัติเมื่อผู้รับเปิดเมลขึ้นเรียกว่า Return Receipt Email ซึ่งเป็นการแจ้งต่อผู้ส่งเมลโดยอัตโนมัติว่า เราได้รับเมลเรียบร้อยแล้วและได้เปิดเมลแล้วด้วย (แต่เปิดเฉยๆ หรือเปิดอ่านแล้วก็ไม่ทราบได้) ตัวอย่างของระบบ Mail ที่มีบริการนี้ก็คือ Lotus Notes อย่างไรก็ตาม หากผู้รับไม่ได้เลือก Option Return Receipt ไว้และไม่ได้ตอบกลับเมลด้วย ผู้ส่งก็จะหมดสิทธิ์ที่จะรู้ว่าผู้รับได้รับเมลแล้วหรือไม่ บริการ Internet Mail เช่น Google, Hotmail หรือ Yahoo เท่าที่ทราบก็ยังไม่มีบริการนี้ ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์คือทุกครั้่งที่คุณเขียนเมลงานส่งถึงใครก็ตาม ควรจะใส่ข้อความนี้แนบท้ายไปด้วยค่ะ

Please confirm safe receipt of this email.

Please confirm the receipt of this email.

Please confirm upon receipt.

คำว่า Receipt เป็น Noun  หมายถึง การรับ นั่นเอง

ผู้รับเมื่อได้รับเมลแล้วก็ตอบกลับมาสั้นๆ ว่า ri ‘seet รีซีท ไม่ใช่ รีซีพค่ะ

Receipt confirmed. ยืนยันการรับ แปลตรงตัวก็คือ การรับถูกยืนยันแล้ว ละคำว่า ถูก หรือ was ออกไปนั่นเอง ถ้าเขียนเต็มๆ ก็เป็น Receipt was confirmed.

Safely receipt confirmed. ยืนยันการรับอย่างปลอดภัย (เมลหรือไฟล์แนบเรียบร้อยสมบูรณ์) แปลตรงตัวคือ การรับอย่างปลอดภัยถูกยืนยันแล้ว ถ้าเขียนเต็มๆ ก็เป็น Safely receipt was confirmed.

Email received safely. หรือ Email safely received. ได้รับอีเมลแล้วอย่างปลอดภัย แปลตรงตัวคือ Email ถูกรับอย่างปลอดภัยแล้ว หรือถ้าหมายถึงไฟล์แนบก็ตอบว่า Files received safely. หรือ Files safely received.

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร


Number of View :13170