an English love

1 year and a half หรือ 1 and a half years

Filed under: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | Tags: 1 and a half years, 1 year and a half, ครึ่งปี, ปีครึ่ง, วิธีการเขียนบอกอายุ, เศษครึ่งปี | January 13th, 2011
Post

ในการเขียนบอกอายุหรือระยะเวลาเป็นจำนวนปีโดยเฉพาะเมื่อมีเศษครึ่งปี จะเขียนอย่างไร ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ

1) My daughter, Kwan, is 3 years old.

ลูกสาวของฉัน ขวัญ อายุ 3 ขวบแล้ว

2) มีสองประโยคค่ะ ทั้งสองประโยคแปลว่า ลูกชายของฉัน นนท์ อายุ 1 ขวบครึ่งแล้ว

2.1) My son, Non, is 1 year and a half old.

อ่านว่า a year and a half หรือ one year and a half ก็ได้ แต่ปกติจะอ่านแบบแรกค่ะ คือ a year and a half

สังเกตว่าประโยคนี้  year ไม่เติม s เพราะ year ขยาย 1 year เท่านั้น ไม่ได้ขยาย half

หรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้

2.2) My son, Non, is 1 and a half years old.

สังเกตว่าประโยคนี้ year เติม s เนื่องจากขยายทั้ง 1 ปี และอีกครึ่งปี รวมกันแล้วเป็น 1 ปีครึ่ง จึงเกิน 1 ปี   year จึงเติม s ค่ะ

3) My youngest child, Kaew, is 8 months old.

ลูกคนเล็กของฉัน แก้ว อายุ 8 เดือนแล้ว

4) Three-year-old Boon likes to play with dolls.

น้องบุญอายุ 3 ขวบ ชอบเล่นตุ๊กตา ในที่นี้ Three-year-old เป็น adjective ขยายน้องบุญ

5) A 2.5 year-old has a first encounter with an ipad.

เด็กอายุ 2 ขวบครึ่งได้สัมผัสกับ Ipad เป็นครั้งแรก

มีการละ Noun คือ เด็ก ออกไป เหลือแค่อายุ ซึ่งเป็น adjective เท่านั้น (ดิฉันคิดว่า เรียกว่า ใช้ adjective เป็น noun ก็ได้) ดังนั้น year ไม่ต้องเติม s

วิธีอ่าน อ่านว่า a two year and a half old… หรือ a two and a half year old… ก็ได้ค่ะ

6)   My two and a half year old isn’t talking.

ลูกอายุสองขวบครึ่งของฉันยังไม่ยอมพูด

จะเห็นว่ามีการละ noun คือ ลูก ออกไปเช่นกัน ใช้คำว่า My เป็นตัวบอกว่า อายุสองขวบครึ่งของฉัน หมายถึงลูกอายุสองขวบครึ่งของฉัน นั่นเอง เนื่องจากละ noun ไป ดังนั้น year ไม่เติม s เช่นเดียวกับข้อ 5)

7) A two-year-old has become the youngest ever girl to become a member of the club.

เด็กอายุ 2 ขวบได้กลายเป็นเด็กหญิงอายุน้อยที่สุดที่เป็นสมาชิกของสมาคมนั้น

มีการละ noun คือเด็กออกไป เช่นกัน เหลือแค่ a two-year-old เด็กอายุสองขวบคนหนึ่ง year ไม่เติม s เช่นกัน

8 ) ทั้งสองประโยคด้านล่างแปลว่า ฉันทำงานบริษัทนี้มา 7 ปีครึ่งแล้ว

I have worked here for 7 years and a half.

I have worked here for 7 and a half years.

ไปก่อนนะคะ ขอให้มีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษ

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร


Number of View :32256

One Response

  • augustsky | August 15th, 2013 @ 8:01 am

    ได้ความรู้เยอะเลย ขอบคุณมากฮะ