an English love
Post

วันนี้มาดูคำที่เหลือกันต่อคือคำว่า Broad และ Abroad

Broad (อ่านว่า brod บรอด)

กรณีเป็น noun แปลว่า ผู้หญิง (a woman) แต่สื่อถึงผู้หญิงในแง่ที่ไม่ดี เป็นภาษาไม่สุภาพ ในดิคชันนารีใช้คำว่า Offensive ค่ะ

กรณีเป็น adjective คือคำคุณศัพท์ มีหลายความหมายแต่เข้ากลุ่มกันได้ทำให้จำได้ไม่ยาก (ส่วนใหญ่ศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นอย่างนี้ทั้งหมด คือศัพท์ที่มีรากศัพท์เดียวกันจะมีอะไรเชื่อมโยงกัน จะเดาความหมายได้ไม่ยาก จะคล้าย ๆ กันหมด) ดังนี้

     1) very wide กว้าง กว้างขวาง ใหญ่

          We walked down a broad avenue lined with trees. เราเดินไปตามถนนกว้างที่ขนานไปด้วยต้นไม้       

          He flashed a broad grin at us. เขาฉีกยิ้มกว้างให้เรา

          My brother is very broad-shouldered. น้องชายของฉันมีไหล่ที่กว้างมาก

          This river is over 500 metres broad at its widest point. แม่น้ำแห่งนี้กว้างมากกว่า 500 เมตร ณ จุดที่กว้างที่สุด

          O’Connell Bridge in Dublin is famous for being broader than it is long. สะพาน O’Connell ใน Dublin มีชื่อเสียงสำหรับการที่มีความกว้างมากกว่าความยาว

       2) general ทั่วไป

            The politician gave a broad outline of his proposals. นักการเมืองให้โครงร่างกว้าง ๆ ของข้อเสนอ

            The magazine covers a broad range of subjects, from sewing to psychology. นิตยสารครอบคลุมขอบเขตหัวข้อต่าง ๆ ทั่วไป ตั้งแต่เรื่องตัดเย็บจนถึงเรื่องจิตวิทยา

        3)  strong

              He spoke with a broad Australian accent. เขาพูดด้วยสำเนียงออสเตรเลียนอย่างชัดเจน

        4) information

               Broad hint : การพูดเป็นนัยที่ให้ข้อมูล 

               a hint (= when you tell someone something without saying it directly) that is easy to understand

Abroad (อ่านว่า u’brod อะบรอด)

        คำนี้เป็น Adverb มีหลายคำแปลดังนี้

       1) in or to a foreign country or countries  อยู่ต่างประเทศ

              He’s currently abroad on business. ปัจจุบันเขาทำธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ

              We always go abroad in the summer. เรามักไปต่างประเทศเสมอในช่วงซัมเมอร์

        2) [after verb] formal describes ideas, feelings and opinions that are shared by many people    อยู่หลัง Verb ใช้บรรยายความคิด ความรู้สึก และความคิดเห็นที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมาก

               There’s a rumour abroad that she intends to leave the company. มีข่าวลืออย่างกว้างขวาง (abroad ขยาย there is คือ มี)  ว่าเธอตั้งใจที่จะลาออกจากบริษัท

         3) [after verb] literary OR old use outside; not at home  อยู่หลัง Verb สมัยนี้ไม่ค่อยใช้คำนี้แล้ว หรือไม่ก็ใช้ในงานประพันธ์เท่านั้น แปลว่า อยู่ข้างนอก ไม่อยู่บ้าน

                Not a soul was abroad that morning. ไม่มีวิญญาณสักวิญญาณอยู่ข้างนอก (abroad ขยาย verb to be ในที่นี้คือ was อยู่) ในเช้าวันน้้น (=>ไม่มีใครอยู่ข้างนอกเลยเช้าวันนั้น แม้กระทั่งวิญญาณก็ไม่มี)

หลักง่าย ๆ ในการจำคือ Board คู่กับ Aboard ส่วน Broad คู่กับ Abroad (แค่มี a มานำหน้าแต่ละคำของแต่ละคู่)

Board และ Aboard ให้นึกถึง การขึ้นไปอยู่บนพาหนะ หรือการไปค้างอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่ปกติ (เช่นนักเรียนประจำต้อง board ที่โรงเรียน) กรณีที่ Board เป็น noun ให้นึกถึงแผ่นไม้บาง ๆ เช่น พื้นที่เราเหยียบ (ซึ่งอาจจะไม่ใช่พื้นไม้ก็ได้) นึกถึงคำว่า skateboard ก็ได้

Broad และ Abroad ให้นึกถึง ความกว้าง Broad แปลว่า กว้าง แต่คำที่ทำให้จำผิดง่ายคือ Abroad  ความหมายจะคล้ายกับ Aboard  ถ้าจะพูดถึงว่าไปต่างประเทศหรืออยู่ข้างนอก ให้จำว่าต้องเป็น Abroad ไม่ใช่ Aboard แต่ถ้าเป็นการขึ้นเครื่องบิน ขึ้นม้า เข้าไปเป็น Board (กรรมการ) ให้นึกถึงคำว่า Aboard ไม่ใช่ Abroad

ถ้าเข้าใจแบบนี้แล้ว ต่อไปก็ไม่ต้องจำอีกเลยค่ะ ความง่ายของภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร


Number of View :8086