an English love

วิธีใช้ a.m./p.m.

Filed under: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | Tags: a.m., am, midday, midnight, p.m., pm, เที่ยงคืน, เที่ยงวัน | October 18th, 2010
Post

ในประเทศสหรัฐอเมริกา การบอกเวลามักจะเป็นแบบ 12 ชั่วโมง แทนที่จะเป็น 24 ชั่วโมงแบบบ้านเรา ความแตกต่างของช่วงเวลาก่อนเที่ยงและหลังเที่ยงจะถูกระบุด้วยคำว่า a.m. หรือ p.m.  คำว่า a.m. ย่อมาจากคำว่า Ante Meridiem/Ante Meridian ซึ่งเป็นภาษาละติน แปลว่า Before midday คือก่อนเที่ยง ส่วนคำว่า pm ย่อมาจาก Post Meridiem/Post Meridian แปลว่า After midday คือหลังเที่ยงนั่นเอง

ในการเขียนทางธุรกิจ (Business Writing) จะต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (เครื่องหมายจุด หรือ period)  อยู่หลังตัวอักษรแต่ละตัว (ไม่เขียนว่า am , pm ) ต้องเว้นวรรคหลังตัวเลขเวลาก่อนจะถึงตัวอักษรเสมอ และนิยมเขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กมากกว่าพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น 6 p.m.  7 p.m.   ยกเว้นมีความแตกต่างของเวลาส่วนของนาที จึงจะระบุส่วนของนาทีด้วย เช่น 6.15 a.m. หรือ 6:15 a.m. เป็นต้น เวลาเราพูด ก็จะพูดว่า เอ เอ็ม พี เอ็ม ไปเลย ไม่ได้พูดเป็นภาษาละตินค่ะ ไม่เหมือนกับบางคำ เช่น etc. ซึ่งเวลาพูดจะพูดด้วยภาษาละตินว่า et cetera

อย่างไรก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องใช้ a.m. p.m กำกับทุกครั้ง หากในประโยคบอกความหมายในตัวอยู่แล้ว เช่น

1. We’ll have breakfast at seven. (a.m. or p.m.?)

=>a.m.

2. The business meeting is at two. (a.m. or p.m.?)

=> p.m. (คงหายากที่จะประชุมตอนตีสอง)

3. I go to bed every night at eleven thirty. (a.m. or p.m.?)

=> p.m.

4. I wake up every morning at a quarter till eight. (a.m. or p.m.?)

=> a.m.

5. He arrives tomorrow morning at eight forty-five. (a.m. or p.m.?)

=> a.m.

6. We have dinner reservations for eight thirty. (a.m. or p.m.?)

=> p.m.

คนไทยหรือไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้ a.m. กับ p.m. เท่าไหร่ ยกเว้นตอนเที่ยงคืนกับเที่ยงวันจะใช้อะไร มีคำตอบดังนี้ค่ะ

  • โดยทั่่วไปแล้ว 12 a.m. หมายถึง เที่ยงคืน และ 12 p.m. หมายถึงเที่ยงวัน แต่ไม่ควรใช้ทั้ง 12 a.m. และ 12 p.m. ค่ะ เนื่องจากสร้างความสับสนให้กับผู้คนและถ้าพิจารณาคำศัพท์ดีๆ แล้วนั้น ก็ไม่สามารถแยกได้ว่าตอนไหนควรใช้อะไร

(ทั้งนี้เนื่องจากคำว่า Meridiem แปลว่า เที่ยง ถ้าเราใช้คำว่า 12 a.m. แทนเที่ยงวัน ก็ผิดความหมาย เพราะมันเป็นเวลา 12 นาฬิกาตรงไม่ใช่ก่อนเที่ยงสักหน่อย แล้วถ้าหากจะใช้ 12 p.m. แทนเที่ยงวัน ก็ผิดความหมายอีกเช่นกัน เพราะว่าเป็นเวลาเที่ยงตรง ไม่ใช่หลังเที่ยง! ในทางกลับกัน เวลาเที่ยงคืนนั้น ก็สามารถใช้ได้ทั้งอย่าง คือใช้ 12 a.m. ได้ถ้ามองว่าเป็นเวลาก่อนเที่ยงของวันต่อไป และจะใช้ 12 p.m. ก็ได้อีกเช่นกัน หากมองว่าเป็นเวลาหลังเที่ยงของวันก่อน)

  • เว็บไซต์หลายแห่งได้แนะนำว่าให้ใช้คำว่า 12 noon และ 12 midnight สำหรับเที่ยงวันและเที่ยงคืนตามลำดับเพื่อขจัดปัญหาค่ะ
  • เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นได้ (แล้วคงมีปัญหาดูไม่จืดค่ะ) สายการบิน การรถไฟ และบริษัทประกัน ได้ใช้ 12:01 a.m. เป็นเวลาเริ่มต้นของวัน (one minute after midnight), และ 11:59 p.m. เป็นเวลาสิ้นสุดของวัน (one minute before midnight) ค่ะ
  • ตารางด้านล่างแสดงเลขเวลาของระบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมงค่ะ

 

clock system
12-hour 24-hour
12 midnight
(start of day)
00:00:00
12:01 a.m. 00:01
12:59 a.m. 00:59
1:00 a.m. 01:00
2:00 a.m. 02:00
10:00 a.m. 10:00
11:00 a.m. 11:00
11:59 a.m. 11:59
12 noon 12:00
12:01 p.m. 12:01
12:59 p.m. 12:59
1:00 p.m. 13:00
2:00 p.m. 14:00
10:00 p.m. 22:00
11:00 p.m. 23:00
11:59 p.m. 23:59
12 midnight
(end of day)
24:00

ขอขอบคุณ:

http://www.businesswritingblog.com/business_writing/2009/06/what-is-the-correct-time-am-pm-am-pm-am-pm-.html

http://www.englishcafe.com/blog/should-i-say-am-or-pm-76323

http://www.worldtimezone.com/wtz-names/wtz-am-pm.html

http://en.wikipedia.org/wiki/12-hour_clock

ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง

Number of View :98838